Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση Σχολής

του Στράτου Στρατηγάκη

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων στην τελευταία θέση ενός τμήματος; Η βασική αρχή είναι ότι εξετάζεται η βαθμολογία των υποψηφίων στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Αν υπάρχει και εκεί ισοβαθμία εξετάζεται η βαθμολογία των υποψηφίων στο επόμενο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Αν υπάρχει και εκεί ισοβαθμία εξετάζεται το τρίτο μάθημα. Τότε εισάγεται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο εξεταζόμενο μάθημα για την ισοβαθμία. Αν υπάρχει ισοβαθμία και στα τρία μαθήματα, τότε θα υπάρχει και στο τέταρτο μάθημα, αφού οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, οπότε εισάγονται και οι δύο.

Αν υπάρχει ισοβαθμία στα τρία μαθήματα και η σχολή είναι σχολή ενστόλων, τότε εισάγεται αυτός που έχει δηλώσει τη σχολή σε υψηλότερη προτίμηση στο μηχανογραφικό. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που το τμήμα δεν έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα, έχει δηλαδή σε όλα τα μαθήματα συντελεστή 25% ή έχει τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε δύο μαθήματα;

Τότε καθορίζεται η προτεραιότητα των μαθημάτων, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Μάθημα Α Μάθημα Β Μάθημα Γ Μάθημα Δ
1ο Πεδίο Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2ο Πεδίο Μαθηματικά Φυσική Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3ο Πεδίο Βιολογία Χημεία Φυσική Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
4ο Πεδίο Μαθηματικά Οικονομία Πληροφορική Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δηλαδή στην Ιατρική Αθήνας που έχει και τους τέσσερις συντελεστές 25%, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα συγκριθούν οι υποψήφιοι ως προς το βαθμό τους στη Βιολογία, το μάθημα Α του πίνακα για το τρίτο Πεδίο. Αν έχουμε και εκεί ισοβαθμία θα συγκριθούν ως προς το βαθμό τους στη Χημεία, το μάθημα Β του πίνακα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας συγκρίνονται οι υποψήφιοι ως προς το βαθμό τους στη Φυσική και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Αν έχουν τα ίδια μόρια και ισοβαθμούν και στα τρία μαθήματα θα ισοβαθμούν και στο τέταρτο.

Αν ένα τμήμα έχει ορίσει σε ένα μάθημα μεγαλύτερο συντελεστή, όπως η Ιατρική Πάτρας που έχει συντελεστή 30% στη Βιολογία, από 25% στη Φυσική και τη Χημεία και 20% στη Γλώσσα, τότε οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι θα συγκριθούν ως προς το βαθμό τους στη Βιολογία, που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία η Φυσική και η Χημεία έχουν τον ίδιο συντελεστή. Θα συγκριθούν, λοιπόν, ως προς το βαθμό τους στη Χημεία, που είναι το μάθημα Β του πίνακα και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία θα συγκριθούν ως προς το βαθμό τους στη Φυσική που είναι το μάθημα Γ του πίνακα. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Το απόσπασμα της Υπουργικής Απόφασης

4Α. Διαδικασία επιλογής για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις από το 2022 και εφεξής.

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:
αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Λατινικά, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

στ. Για κάθε Σχολή της ανωτέρω περ.ε του παρόντος άρθρου και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συντάσσονται πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους υποψηφίους που έχουν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις και την έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) σε σειρά προγενέστερη από τη σχολή επιτυχίας τους. Η σύνταξη αυτών των πινάκων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *