Επίδειξη απαντητικών φύλλων υποψηφίων για τα Πρότυπα Σχολεία

Απόφαση για την Επίδειξη απαντητικών φύλλων υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η Απόφαση αναφέρει:

Καθορίζουμε τον τρόπο και το χρόνο υποβολής της αίτησης όσων επιθυμούν να λάβουν γνώση των απαντητικών φύλλων των υποψηφίων οι οποίοι συμμετέχουν από το σχολικό έτος 2023-2024 κι εφεξής στη γραπτή διαδικασία  για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια), τη διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής

 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται το έτος της συμμετοχής των υποψηφίων στη γραπτή διαδικασία για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια), αναφέρονται στα απαντητικά φύλλα της εν λόγω διαδικασίας και αφορούν τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή τρίτα νομίμως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα των μαθητών που έλαβαν μέρος στην εν λόγω διαδικασία.
 2. Οι αναφερόμενοι της παρ. 1 του άρθρου 1 λαμβάνουν γνώση του απαντητικού  φύλλου μεεπίδειξη σε φωτοτυπία .

Άρθρο 2 Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής της αίτησης των υποψηφίων.

 1. Οι  γονείς ή κηδεμόνες  ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή τρίτα νομίμωςεξουσιοδοτούμενα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσης που επιθυμούν να λάβουν γνώση του απαντητικού τους φύλλου σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ( protocol@minedu.gov.gr )
 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο σε χρόνο που ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ανακοινώνεταιστην ιστοσελίδα της (https://depps.minedu.gov.gr). Για το έτος 2024 οι αιτήσεις υποβάλλονται από 17 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2024.
 3. α) Στην αίτηση αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας, τοονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, τα σχολεία στα οποία ήταν υποψήφιος/-α, ο κωδικός της αίτησης συμμετοχής, ο 6ψήφιος κωδικός υποψηφίου/-ας, το εξεταστικό κέντρο στο οποίο διαγωνίσθηκε και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) Η αίτηση συνυπογράφεται (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και από τους δύο (2) γονείς / κηδεμόνες ή υποβάλλεται ξεχωριστά από τον κάθε γονέα / κηδεμόνα με ψηφιακή υπογραφή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr)

Άρθρο 3 Συγκέντρωση αιτήσεων, διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων

 1. Στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις,συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων  οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση με επίδειξη των απαντητικών τους φύλλων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποστέλλεται στην Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στη συγκεντρωτική κατάσταση είναι απαραίτητο να φαίνεται και το σύνολο των απαντητικών φύλλων των οποίων ζητείται η επίδειξη.
 2. Η επίδειξη των απαντητικών φύλλων γίνεται ανά Περιφερειακή διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιαςΕκπαίδευσης από τις φωτοτυπίες των απαντητικών φύλλων που στέλνονται από το Βαθμολογικό Κέντρο σε χώρους που ορίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Για τις αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2  η επίδειξη γίνεται σε χρόνο που ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της (https://depps.minedu.gov.gr), σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ραντεβού που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό.
 3. Μετά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος ραντεβού  οι αιτούντες ενημερώνονται με μήνυμαηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο θα λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου.
 4. Η επίδειξη των απαντητικών φύλλων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/-τριας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι ο παρευρισκόμενος γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/-τριας ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος να παραδώσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο στον αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του απαντητικού φύλλου και να κρατήσει, εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις.  Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και η παραλαβή της φωτοτυπίας του απαντητικού φύλλου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρόν ο αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη περισσότερων του ενός απαντητικών φύλλων  παρουσία του ίδιου αρμόδιου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.
 5. Με το πέρας της επίδειξης των φωτοτυπιών των απαντητικών φύλλων, συντάσσεται πρακτικό καικαταστρέφονται οι φωτοτυπίες των απαντητικών φύλλων.
 6. Τα απαντητικά φύλλα  φυλάσσονται για δυο έτη από το έτος διεξαγωγής της διαδικασίας  οπότεκαι καταστρέφονται με σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

Άρθρο 4 Όργανα διαδικασίας επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1.Για την επίδειξη των απαντητικών φύλλων στους ενδιαφερόμενους αιτούντες ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ένα ή περισσότερα μέλη της τα οποία και  παρίστανται και είναι αρμόδια για την όλη διαδικασία της επίδειξης.

2. Σε περίπτωση επίδειξης σε άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πλην της Αττικής, αρμόδιος για τη διαδικασία επίδειξης είναι ο Διευθυντής του Προτύπου Σχολείου (Γυμνασίου-Λυκείου) της ως άνω Π.Δ.Ε. για το οποίο έκανε αίτηση εισαγωγής ο μαθητής. Ο/Η ως άνω Δ/ντής καθίσταται υπεύθυνος/η  για την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάσταση των αιτούντων που επιθυμούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των απαντητικών φύλλων, των φωτοτυπιών των απαντητικών φύλλων, του χρονοδιαγράμματος των ραντεβού των ενδιαφερομένων και της επίδειξης των απαντητικών φύλλων. Με το πέρας της επίδειξης ο/η Δ/ντής συντάσσει πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των απαντητικών φύλλων.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *