Εισαγωγή στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

Η Υπουργική Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκατεσσάρων (914) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2022-2023, στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως:

Α. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
Άτομα 347

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 75 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Απογευματινά τμήματα
3. Ρόδος 40 Πρωινά τμήματα
4. Περαία Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα
5. Άργος – Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα
1 Απογευματινό τμήμα
6. Γαλαξείδι 30 Πρωινό τμήμα
7. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινό τμήμα
8. Κέρκυρα 50 Πρωινά τμήματα

Β. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
Άτομα 372

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 50 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Απογευματινά τμήματα
3. Ρόδος 40 Πρωινά τμήματα
4. Περαία Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκη 50 Πρωινά τμήματα
5. Άργος – Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα
1 Απογευματινό τμήμα
6. Γαλαξείδι 30 Πρωινό τμήμα
7. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινό τμήμα
8. Κέρκυρα 75 1 Πρωινό τμήμα
2 Απογευματινά τμήματα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής
Άτομα 95

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 25 Πρωινό τμήμα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 25 Απογευματινό τμήμα
3. Περαία Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα
4. Ρόδος 20 Πρωινό τμήμα

Δ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού
Άτομα 50

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 25 Πρωινό τμήμα
2. Άργος – Πελοπόννησος 25 Απογευματινό τμήμα

Ε. Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
(Πειραματική ειδικότητα)
Άτομα 25

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Περαία Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα

ΣΤ. Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων
(Πειραματική ειδικότητα)
Άτομα 25

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Περαία Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: α) Έλληνες υπήκοοι, και

β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλλουν από 22.8.2022 έως και 11.9.2022, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, A.M.K.A.) και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν είναι ακριβή και αληθή και ενημερώνονται ότι τα τα απλά προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email) είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και αν δεν παρασχεθούν, αυτή δεν θα είναι δυνατή. [Στην αίτηση εγγραφής περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδεομένων βάσει της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε του Κανονισμού 2016/679.]
Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων τους.
Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα για συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που θα καλυφθούν μέσω της παρούσας Προκήρυξης είναι εκείνες που δεν θα καλυφθούν από τις εγγραφές των επιτυχόντων μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:
α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός σε εικοσάβαθμη κλίμακα, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
β) Η συναφής ως προς την ειδικότητα προϋπηρεσία είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε 200 οριστικοποιημένα ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα, ή για κάθε έτος υπηρεσίας, στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 3 μόρια με ανώτατο όριο τα 12. Η προϋπηρεσία προσμετράται για κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Δηλαδή:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΤΗ ΜΟΡΙΑ
0-199 0 Έως ένα (1) έτος 0
200-399 3 Από ένα (1) έως δύο (2) έτη 3
400-599 6 Από δύο (2) έως τρία (3) έτη 6
600-799 9 Από τρία (3) έως τέσσερα (4) έτη 9
800 και άνω 12 Από τέσσερα (4) έτη και άνω 12

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του υποψηφίου με την ημερομηνία αποφοίτησής του από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία αποφοίτησης έξι (6) μόρια, για διάστημα έως δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης τέσσερα (4) μόρια, για διάστημα έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια και για διάστημα τριών (3) ετών και άνω ένα (1) μόριο. Δηλαδή:

Για αποφοίτηση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έτος 2022 6 μόρια
Για αποφοίτηση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έτος 2021 4 μόρια
Για αποφοίτηση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έτος 2020 2 μόρια
Για αποφοίτηση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το έτος 2019 1 μόριο

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του προστάτη μονογονεϊκής οικογένειας ή του τέκνου πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, (4) τέσσερα μόρια.
Ως πολύτεκνοι γονείς νοούνται:

 1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σημείωση: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (Α 2) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Ως γονέας/προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. Ενδεικτικές περιπτώσεις: Χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης. Γίνεται, επίσης, δεκτή και η περίπτωση της άγαμης μητέρας με ανήλικο τέκνο αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασκεί (ή ασκούσε εάν το τέκνο είναι πλέον ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών) εν τοις πράγμασι και κατ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα του τέκνου και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της.
ε) Η πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.
στ) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.
ζ) Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου ή του γονέα, πέντε (5) μόρια.
η) Μακροχρόνια ανεργία (ανεργία άνω των 12 μηνών), τρία (3) μόρια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι λαμβάνουν στο e-mail, το οποίο έχουν δηλώσει για την υποβολή της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Οι υποψήφιοι που είναι επιτυχόντες και αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, υποβάλλουν στο ΙΕΚ εισαγωγής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» της παρούσας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για εγγραφή στο ΙΕΚ εισαγωγής, οι επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους σε υψηλότερη θέση προτίμησης, από αυτή στην οποία πέτυχαν, δύνανται να δηλώσουν βελτίωση θέσης εντασσόμενοι εκ νέου στη διαδικασία επιλογής. Στο αποτέλεσμα της αίτησής τους, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν και τη θέση την οποία κατέλαβαν ως επιλαχόντες στις υψηλότερες θέσεις προτίμησης από αυτή στην οποία πέτυχαν. Η βελτίωση θέσης δηλώνεται από τον υποψήφιο είτε μέσω του συστήματος είτε στο εκπαιδευτήριο εισαγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων.

Οι νέοι επιτυχόντες, οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής μετά τη νέα κατανομή ακολουθούν τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2 εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζει ο βαθμός του τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας. Τέλος, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή γίνεται μετά από κλήρωση που πραγματοποιείται από Επιτροπή που ορίζει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού.

Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να ορίσει συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2022-2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή τους στο ΙΕΚ εισαγωγής, οι επιτυχόντες υποβάλλουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2) και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας εκδοθείσα είτε από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, τηλ. 210-3442189, 210­3443432 είτε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό). Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου
  Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34, Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709000.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 4. Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει αντιστοίχως για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια. Για τους Έλληνες Ομογενείς υποβάλλεται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
 6. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

  Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα το Παράρτημα 1 της Προκήρυξης.

 7. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας ή μονογονεϊκότητας [μέλη πολύτεκνων/ τρίτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)] οι υποψήφιοι υποβάλλουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοση (δηλ. όχι πέραν του τριμήνου προ της υποβολής) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.
 8. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας στην ειδικότητα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν: α) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και β) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης.
 9. Για την απόδειξη της ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν: ευκρινές φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ, ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης σε λειτουργία σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν παράλληλα και σχετική προϋπηρεσία, επιλέγουν να μοριοδοτηθούν είτε για την ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης είτε για την προϋπηρεσία σε αυτή.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση υποψηφίων με προϋπηρεσία σε τουριστικό επάγγελμα στο παρελθόν, οι οποίοι σήμερα έχουν τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία, προσμετρώνται τόσο τα μόρια της προϋπηρεσίας σε επιχείρηση άλλη, πλην της δικής τους, όσο και τα μόρια ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης.

Για την απόδειξη της μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών) οι υποψήφιοι υποβάλλουν βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος ήταν μακροχρόνια άνεργος (συνεχόμενη ανεργία άνω των 12 μηνών).

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που συμπληρώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι επιτυχόντες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την οικεία εκπαιδευτική μονάδα και διατίθεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα για τους επιτυχόντες) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. εισαγωγής του Υπουργείου Τουρισμού, ως ακολούθως:
Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης- Μάκρης T.K. 68131, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510-25288, iekalex@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, Ανάβυσσος, τηλ.: 22910-36998, iekana@mintour.gr .
I.E.K. Άργους (Πελοπόννησος), “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, T.K. 21200, Άργος, τηλ.: 27510-20127, iekpel@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Γαλαξειδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33200, τηλ.: 22650-41997, iekgal@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα τηλ.: 26610­90030, iekker@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, Ξανθουδίδου 1, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο, τηλ.: 2810­761363, iekira@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Περαίας Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη), Παραλία Περαίας (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ- ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-25551, iekmak@mintour.gr .
Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1, T.K. 85100, Ρόδος, τηλ.: 22410­74445, iekrod@mintour.gr .
7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας ορίζεται σε τριάντα (30). Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των δέκα (10) ατόμων εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπόμενων στολών (στολή εργαστηρίου, στολή θεωρητικών μαθημάτων-εξόδου), ενδεχόμενων εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλία), του ατομικού εξοπλισμού εργαστηρίων (π.χ. μαχαίρια για την ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης) και οτιδήποτε άλλου απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τα Ι.Ε.Κ.

Εγγραφή καταρτιζομένου σε Ι.Ε.Κ. σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού Σπουδών των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ Β 2156/2007), όπως ισχύει, και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους και υποχρεούνται στην πιστή τήρησή τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης. Το εξάμηνο Πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών, πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις [κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία), εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια, ναυλομεσιτικά γραφεία, εταιρείες κρουαζιέρας, εταιρείες γενικών αντιπροσώπων πωλήσεων, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων και αεροδρομίων). Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Αυθαίρετη διακοπή της πρακτικής άσκησης αποτελεί αιτία διαγραφής από το Ι.Ε.Κ.

Τα Παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Παρούσας Προκήρυξης.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *