Αναλυτική κατανομή εισακτέων ανά κατηγορία υποψηφίων έτους 2024

Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό 10% των θέσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), πλην των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:

i) Κατά 40% ως εξής:

από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α  193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση. ii) Κατά 60% ως εξής:

από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2022-2023 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευ-θύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμε-τείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2022-2023 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α  193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση.

Οι θέσεις της περ. α της παρούσας παραγράφου δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022 ή 2023 και διεκδίκησαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 20222023 δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί: α) στο δέκα τοις εκατό (10%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και β) στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

β) Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), σε ποσοστά θέσεων τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193), ως εξής:

5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγι-κές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/ 21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4957/2022 (Α 141).

δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των περ. α και β της παρούσας θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους της περ. γ.

ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β – Δ της παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισαγωγική κατεύθυνση των Τμημάτων. Για τις Στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των περ. α και δ
της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές αυτές.

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της υπό στοιχεία Φ.253.1/49192/Α5/ 14- 5-2024 (Β 2747) Υπουργικής Απόφασης για τους υποψηφίους που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:

α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ),

β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) υπουργικής απόφασης.

Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α 193), επιπλέον του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, διεκδικούν ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) υπουργικής απόφασης.

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο

4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% απόφοιτοι 2023
7: Γενικό Λύκειο 4% απόφοιτοι 2022
8: ΕΠΑΛ 6% απόφοιτοι 2023
9: ΕΠΑΛ 4% απόφοιτοι 2022.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 202   2   14 9    
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 153 2 10 7
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   79 67 4 1 1 4 2 1 1
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   90 76 5 1 1 4 3 1 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   81 65 8 1 1 4 2 1 1
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   70 56 7 1 1 3 2 1 1
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   172 138 17 2 2 9 6 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   120 101 12 1 1 6   1  
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   70 56 7 1 1 3 2 1 1
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 123 86 25 1 1 6 4 1 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 123 86 25 1 1 6 4 1 1
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   88 70 9 1 1 4 3 1 1
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   98 78 10 1 1 5 3 1 1
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   80 64 8 1 1 4 2 1 1
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 123 105 6 1 1 6 4 1 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 92 5 1 1 6 3 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 56 47 3 1 1 3 1 1 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 118 100 6 1 1 6 4 1 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 Ε+Γ 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 126 107 6 1 1 7 4 1 1
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   191 172 2 11 8
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   360 288 36 4 4 20 13 2 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   220 176 22 2 2 12 8 1 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   141 120 7 1 1 7 5 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 89 5 1 1 6 3 1 1
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   115 97 6 1 1 6 4 1 1
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   159 135 8 2 2 9 5 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   132 112 7 1 1 7 4 1 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   210 168 21 2 2 12 7 1 1
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   134 108 13 1 1 7 4 1 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   129 103 13 1 1 7 4 1 1
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 117 105   1   7 5    
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 72   1   5 3    
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 127 114   1   8 5    
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 99   1   7 4    
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   75 59 8 1 1 4 2 1 1
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   88 75 4 1 1 4 3 1 1
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   80 68 4 1 1 4 2 1 1
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&3   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   130 104 13 1 1 7 4 1 1
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   150 126 15 2 2 8   1  
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   120 108   1   7 5    
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   101 91   1   6 4    
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   182 146 18 2 2 10 6 1 1
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   120 96 12 1 1 6 4 1 1
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   60 48 6 1 1 3 1 1 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   232 186 23 2 2 13 8 1 1
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   318 254 32 3 3 17 12 2 1
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   111 89 11 1 1 6 3 1 1
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 107 13 1 1 7 4 1 1
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   121 97 12 1 1 6 4 1 1
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   162 130 16 2 2 9 5 1 1
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   134 108 13 1 1 7 4 1 1
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 121 15 2 2 8 5 1 1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 124 15 2 2 8 5 1 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   350 280 35 4 4 19 13 2 1
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   330 264 33 3 3 18 12 2 1
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   332 266 33 3 3 18 12 2 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   90 72 9 1 1 4 3 1 1
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   182 146 18 2 2 10 6 1 1
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 266 33 3 3 18 12 2 1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 ΓΛΩ 202 162 20 2 2 11 7 1 1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   130 104 13 1 1 7 4 1 1
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   165 131 17 2 2 9 6 1 1
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   152 122 15 2 2 8 5 1 1
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   119 95 12 1 1 6 4 1 1
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   171 137 17 2 2 9 6 1 1
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   79 55 16 1 1 4 2 1 1
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   217 195   2   13 9    
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 118 15 1 1 8 5 1 1
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 182 146 18 2 2 10 6 1 1
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   68 54 7 1 1 3 2 1 1
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   131 105 13 1 1 7 4 1 1
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   78 62 8 1 1 4 2 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   60 48 6 1 1 3 1 1 1
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   125 99 13 1 1 7 4 1 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   162 130 16 2 2 9 5 1 1
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   124 100 12 1 1 6 4 1 1
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   101 81 10 1 1 5 3 1 1
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   70 56 7 1 1 3 2 1 1
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   185 147 19 2 2 10 7 1 1
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 111 14 1 1 7 5 1 1
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 414 332 41 4 4 22 14 3 2
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 141 113 14 1 1 7 5 1 1
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 189 151 19 2 2 10 7 1 1
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   207 165 21 2 2 12 7 1 1
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   115 91 12 1 1 6 4 1 1
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 3   152 122 15 2 2 8 5 1 1
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   80 64 8 1 1 4 2 1 1
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   253 228 3 15 10
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   172 138 17 2 2 9 6 1 1
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   240 192 24 2 2 13 9 1 1
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   323 259 32 3 3 17 12 2 1
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 99 13 1 1 7 4 1 1
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 93 12 1 1 6 4 1 1
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 Ε+Γ 118 94 12 1 1 6 4 1 1
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   135 107 14 1 1 7 5 1 1
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   135 107 14 1 1 7 5 1 1
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   155 139   2   10 6    
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   177 141 18 2 2 10 6 1 1
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   199 169 10 2 2 11 7 1 1
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   270 229 14 3 3 15 10 1 1
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   259 220 13 3 3 15 9 1 1
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2   260 208 26 3 3 14 9 2 1
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   197 167 10 2 2 11 7 1 1
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   182 155 9 2 2 10 6 1 1
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   240 192 24 2 2 13 9 1 1
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   215 182 11 2 2 12 8 1 1
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   312 265 16 3 3 18 11 1 1
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   188 150 19 2 2 10 7 1 1
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   107 85 11 1 1 6 3 1 1
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1   140 112 14 1 1 7 5 1 1
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   78 62 8 1 1 4 2 1 1
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   195 175 2 12 8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 135 2 9 6
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1   50 45   1   3 2    
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1   85 67 9 1 1 4 3 1 1
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   135 114 7 1 1 7 5 1 1
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   165 140 8 2 2 9 6 1 1
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   110 93 6 1 1 6 3 1 1
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   155 131 8 2 2 9 5 1 1
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   130 110 7 1 1 7 4 1 1
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   90 76 5 1 1 4 3 1 1
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3   160 136 8 2 2 9 5 1 1
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 83 75   1   5 3    
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   110 99   1   7 4    
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   110 99   1   7 4    
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   112 101 1 7 4
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   212 191   2   13 8    
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   160 144   2   10 6    
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   220 198   2   13 9    
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1   121 109   1   7 5    
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   150 135   2   9 6    
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   180 162 2 11 7
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   127 114 1 8 5
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 59 53   1   4 2    
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 63   1   4 3    
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   90 72 9 1 1 4 3 1 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1   107 96   1   7 4    
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   160 144   2   10 6    
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   123 99 12 1 1 6 4 1 1
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 1   157 125 16 2 2 9 5 1 1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   195 175   2   12 8    
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 135   2   9 6    
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   131 105 13 1 1 7 4 1 1
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   159 127 16 2 2 9 5 1 1
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   131 105 13 1 1 7 4 1 1
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1   159 127 16 2 2 9 5 1 1
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   250 200 25 3 3 13 9 2 1
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   199 159 20 2 2 11 7 1 1
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   90 76 5 1 1 4 3 1 1
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   170 136 17 2 2 9 6 1 1
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   204 164 20 2 2 11 7 1 1
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   180 144 18 2 2 10 6 1 1
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΔΠΘ 4   250 200 25 3 3 13 9 2 1
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   192 154 19 2 2 10 7 1 1
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   300 240 30 3 3 16 11 2 1
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   146 116 15 1 1 8 5 1 1
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   111 89 11 1 1 6 3 1 1
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3   101 81 10 1 1 5 3 1 1
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   195 175   2   12 8    
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   125 112   1   8 5    
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   250 225   3   15 10    
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 90   1   6 4    
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   60 54   1   4 2    
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   249 224   2   15 10    
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   150 135   2   9 6    
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   51 46   1   3 2    
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   51 46   1   3 2    
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   118 94 12 1 1 6 4 1 1
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   115 91 12 1 1 6 4 1 1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   182 146 18 2 2 10 6 1 1
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   184 148 18 2 2 10 6 1 1
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1   150 135 2 9 6
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   103 88 5 1 1 5 3 1 1
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   117 93 12 1 1 6 4 1 1
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   300 240 30 3 3 16 11 2 1
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   111 94 6 1 1 6 3 1 1
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   225 191 11 2 2 13 8 1 1
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   214 182 11 2 2 12 7 1 1
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   152 129 8 2 2 8 5 1 1
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   80 68 4 1 1 4 2 1 1
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   139 118 7 1 1 7 5 1 1
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   150 127 8 2 2 8 5 1 1
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   110 88 11 1 1 6 3 1 1
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   133 113 7 1 1 7 4 1 1
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   250 212 13 3 3 14 9 1 1
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   263 211 26 3 3 14 9 2 1
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   162 130 16 2 2 9 5 1 1
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   202 172 10 2 2 11 7 1 1
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   133 113 7 1 1 7 4 1 1
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   106 84 11 1 1 6 3 1 1
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   60 48 6 1 1 3 1 1 1
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   95 80 5 1 1 5 3 1 1
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   61 52 3 1 1 3 1 1 1
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   161 137 8 2 2 9 5 1 1
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   129 110 6 1 1 7 4 1 1
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   138 110 14 1 1 7 5 1 1
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   123 105 6 1 1 6 4 1 1
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   107 91 5 1 1 6 3 1 1
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   220 187 11 2 2 12 8 1 1
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   155 123 16 2 2 9 5 1 1
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   129 103 13 1 1 7 4 1 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   138 117 7 1 1 7 5 1 1
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 87 78 9 1 1        
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Μ+Μ 78 70 8 1 1 4 2 1 1
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 152 137 15 2 2        
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Μ+Μ 68 61 7 1 1 3 2 1 1
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 113 102 11 1 1        
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   103 83 10 1 1 5 3 1 1
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   98 83 5 1 1 5 3 1 1
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 244 196 24 2 2 13 9 1 1
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   234 188 23 2 2 13 8 1 1
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   400 360 4 24 16
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   370 333 4 22 15
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   506 455 5 31 20
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   159 127 16 2 2 9 5 1 1
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   217 173 22 2 2 12 8 1 1
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) ΔΠΘ 3   128 102 13 1 1 7 4 1 1
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 3   180 144 18 2 2 10 6 1 1
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   127 101 13 1 1 7 4 1 1
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   176 140 18 2 2 10 6 1 1
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3   209 167 21 2 2 12 7 1 1
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3   180 144 18 2 2 10 6 1 1
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 101 91   1   6 4    
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   76 64 4 1 1 4 2 1 1
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   89 71 9 1 1 4 3 1 1
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   243 195 24 2 2 13 9 1 1
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   319 255 32 3 3 17 12 2 1
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 111 89 11 1 1 6 3 1 1
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   236 188 24 2 2 13 9 1 1
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   366 292 37 4 4 20 13 2 2
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   299 239 30 3 3 16 11 2 1
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   390 312 39 4 4 21 14 2 2
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   284 228 28 3 3 15 10 2 1
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   160 128 16 2 2 9 5 1 1
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   332 266 33 3 3 18 12 2 1
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   305 243 31 3 3 17 11 2 1
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   250 200 25 3 3 13 9 2 1
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   283 227 28 3 3 15 10 2 1
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   252 202 25 3 3 13 9 2 1
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   243 195 24 2 2 13 9 1 1
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   291 233 29 3 3 15 11 2 1
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1   150 135 2 9 6
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   180 162   2   11 7    
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   242 218   2   14 10    
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   154 139   2   9 6    
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   180 162   2   11 7    
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   229 206 2 14 9
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   185 166   2   11 8    
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   343 309 3 20 14
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   202 182   2   12 8    
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   128 115   1   8 5    
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   279 223 28 3 3 15 10 2 1
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   222 178 22 2 2 12 8 1 1
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   152 122 15 2 2 8 5 1 1
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   190 152 19 2 2 10 7 1 1
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   141 113 14 1 1 7 5 1 1
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   152 122 15 2 2 8 5 1 1
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   101 81 10 1 1 5 3 1 1
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   152 122 15 2 2 8 5 1 1
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   225 179 23 2 2 13 8 1 1
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   146 116 15 1 1 8 5 1 1
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4   240 192 24 2 2 13 9 1 1
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   250 200 25 3 3 13 9 2 1
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   195 155 20 2 2 11 7 1 1
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   110 88 11 1 1 6 3 1 1
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   214 172 21 2 2 12 7 1 1
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   268 214 27 3 3 14 10 2 1
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   303 243 30 3 3 16 11 2 1
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   245 195 25 2 2 13 9 2 1
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   209 167 21 2 2 12 7 1 1
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   182 146 18 2 2 10 6 1 1
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   252 202 25 3 3 13 9 2 1
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   233 187 23 2 2 13 8 1 1
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   138 110 14 1 1 7 5 1 1
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1   148 133   1   9 6    
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   143 115 14 1 1 7 5 1 1
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   129 110 6 1 1 7 4 1 1
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   157 125 16 2 2 9 5 1 1
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   112 95 6 1 1 6 3 1 1
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   144 123 7 1 1 7 5 1 1
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   182 155 9 2 2 10 6 1 1
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   145 115 15 1 1 8 5 1 1
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   170 144 9 2 2 9 6 1 1
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   90 72 9 1 1 4 3 1 1
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   172 138 17 2 2 9 6 1 1
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   101 81 10 1 1 5 3 1 1
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1   39 35   1   2 2    
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1   40 36   1   2 2    
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1   85 76   1   5 4    
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   300 240 30 3 3 16 11 2 1
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   175 139 18 2 2 10 6 1 1
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 69 55 7 1 1 3 2 1 1
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2   80 64 8 1 1 4 2 1 1
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   232 186 23 2 2 13 8 1 1
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   108 86 11 1 1 6 3 1 1
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 131 105 13 1 1 7 4 1 1
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   88 79   1   5 4    
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   114 97 6 1 1 6 3 1 1
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   90 76 5 1 1 4 3 1 1
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3   162 138 8 2 2 9 5 1 1
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   150 135   2   9 6    
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   310 279 3 19 12
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   195 175 2 12 8
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   244 220   2   14 10    
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1   162 146   2   10 6    
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   200 180   2   12 8    
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   240 216   2   14 10    
0120 Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 135   2   9 6    
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   126 113   1   8 5    
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1   172 155   2   10 7    
0138 Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   130 117 1 8 5
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   185 157 9 2 2 10 7 1 1
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   130 110 7 1 1 7 4 1 1
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   160 136 8 2 2 9 5 1 1
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   235 199 12 2 2 13 9 1 1
1628 Φυσικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2   100 85 5 1 1 5 3 1 1
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   212 180 11 2 2 12 7 1 1
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 99 13 1 1 7 4 1 1
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   130 104 13 1 1 7 4 1 1
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   130 104 13 1 1 7 4 1 1
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3   172 138 17 2 2 9 6 1 1
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   142 114 14 1 1 7 5 1 1
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   113 91 11 1 1 6 3 1 1
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 94   1   7 4    
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   144 130 1 8 6
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   186 167   2   11 8    
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   223 201   2   13 9    
1629 Χημείας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&3   202 182 2 12 8
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   191 172 2 11 8
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   125 112 1 8 5
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   103 93 1 6 4
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   150 135   2   9 6    
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   154 139 2 9 6
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   134 114 7 1 1 7 4 1 1
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   190 152 19 2 2 10 7 1 1
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   263 211 26 3 3 14 9 2 1
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   283 227 28 3 3 15 10 2 1
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   194 156 19 2 2 10 7 1 1
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   101 81 10 1 1 5 3 1 1
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   169 152   2   10 7    
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1   141 127   1   8 6    
1668 Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) ΔΠΘ 1   100 100   1          
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   180 162   2   11 7    
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   106 95   1   7 4    
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   193 174   2   11 8    
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   152 137   2   9 6    
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   130 104 13 1 1 7 4 1 1

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *